ADJ 86 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên

ADJ 86 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên